سفر بخیر – به کجا چنین شتابان…

«به کجا چنین شتابان؟»
گون از نسیم پرسید.
«دل من گرفته زینجا،
هوس سفر نداری
ز غبار این بیابان؟»
«همه آرزویم، اما
چه کنم که بسته پایم. . .»
«به کجا چنین شتابان؟»
«به هر آن کجا که باشد
به جز این سرا، سرایم.»
«سفرت به خیر اما، تو و دوستی، خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
به شکوفه‌ها، به باران،
برسان سلامِ ما را.»
محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)
از مجموعۀ «در کوچه‌باغهای نیشابور»
و اجرای شاهکار و روحانی دوست عزیز قدیمی ام همایون کاظمی با گروه Axiom of Choice