من و کعبه!

همی بر کعبه گفتم تو از خاکي منم خاک، چرا بايد به دور تو بگردم ؟

ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي ، برو با دل بيا تا من بگردم.