مشتری مداری!

آیا می دانستید ؟
1.       اگر 20 مشتری از خدمات شما ناراضی باشند 19 نفر از آنها این موضوع را
به شما نخواهند گفت و 14 نفر از بین 20 نفر به فروشندگان دیگری مراجعه می کنند.

2.       هر مشتری ناراضی به طور متوسط به 10 نفر دیگر تجربه نا خوشایندش را
می گوید و هر مشتری راضی بطور متوسط به 5 نفر دیگر می گوید.

3.       هزینه بازاریابی برای مشتریان جدید 7 برابر بیشتر از مشتریان قدیمی
می باشد.

4.       تا 90% مشتریان ناراضی دیگر از شما خرید نمی کنند و علت آن را به شما
نمی گویند.

5.       95% از مشتریان ناراضی اگر با سرعت و به خوبی به شکایتشان رسیدگی شود
مشتریان وفادار خواهند شد.

6.       طبق نظر ریچهلد افزایش میزان 5 % وفاداری در مشتری بین 25 % تا 125 %
افزایش فروش برای شما به ارمغان می آورد.