یکی دیگر از شاهکارهای google – جستجو با تصویر به جای متن

امکان بسیار پیشرفته و حرفه ای که اخیرا گوگل به سرویسهای جستجوی خود اضافه کرده، امکان جستجوی مطالب و تصاویر بر اساس یک تصویر دیگر است. یعنی دیگر لازم نیست برای شروع جستجو کلمه یا عبارتی را وارد کنید و می توانید با وارد کردن آدرس یک تصویر روی اینترنت یا آپلود تصویر مورد نظر تصاویر مرتبط یا همسان دیگر و سایتهایی که از این تصویر در محتوای خود استفاده کرده اند را بیابید.
این یکی از شاهکارهای گوگل در این چند ماه اخیر است. در اصل نوعی جستجوی معکوس است و سایتهایی را می توانید در نتیجه جستجوی خود داشته باشید که دقیقا از آن تصویر و محتوایی که شما می خواهید مطلبی را عنوان کرده اند.
این امر به کاهش زمان جستجو بسیار کمک خواهد کرد.
از طرفی دیگر با دو روش پردازش تصویر یا Image Processing و نیز بررسی محتوای سایتی که تصویر مورد نظر در آن به کار رفته عباراتی را به عنوان پیشنهاد جهت استفاده در جستجوی متنی ارائه می دهد. این یک شاهکار است.
تصاویر زیر مراحل استفاده را نشان می دهد.