فرق مديران ايران با دنيا

در دنیا: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود
ایران: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است

در دنیا: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند
ایران: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود

در دنیا: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند
ایران: افراد مادرزادی مدیر هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت بزرگترين هاي کشور است

در دنیا: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند
ایران: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود

در دنیا: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود
ایران: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده

در دنیا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
ایران: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند

در دنیا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود
ایران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد

در دنیا: مدیران به صورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی به صورت گروهی و هماهنگ کار میکنند
ایران: مدیران به صورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی به صورت گروهی استخدام و برکنار میشوند

در دنیا: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند
ایران: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند

در دنیا: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است
ایران: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند

در دنیا: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است
ایران: مدیران انسان های ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد

در دنیا: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است
ایران: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند

در دنیا: مديران انسان هاي وقت شناس و شيک پوشي هستند
ايران: چيزي که مهم نيست وقت و ظاهر اجتماعي مدير است و هر چه قيافه آشوب تر، بهتر

در دنیا: مدير متشخص ترين و مودب ترين فرد سازمان است
ايران: مدير گستاخ ترين فرد سازمان است

در دنیا: اگر تخلفي از مديري گزارش شود پدر مدير در مي آيد
ايران: اگر تخلفي از مديري گزارش شود پدر گزارش دهنده در مي آيد

در دنیا: مدير فعال ترين فرد سازمان است با مشغله فراوان
ايران: مدير کم کارترين فرد سازمان است با مشاغل فراوان

در دنیا: مدير هميشه در محل کارش ديده ميشود
ايران: مدير اکثراً در ويلاهاي سازماني ديده ميشود

در دنیا: اگر به مديري پيشنهاد طرحي بدهيد شما در سود آن طرح شريک هستيد و پاداش ميگيريد
ايران: اگر به مديري پيشنهاد طرح بدين شما را مسخره ميکنه ولي طرح را به نام خودش ثبت قانوني ميکنه

در دنیا: مديران اول فکر ميکنند بعداً عمل ميکنند
ايران: مديران اول عمل ميکنند بعد فکر ميکنند